Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas cookies, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji oraz akceptacji plików znajdziesz w naszej polityce cookies.

PROMOCJE

cena standardowa 858,00 zł
cena 650,00 zł
Dostępny

KONTAKT

DoorGate.pl
tel.: 608 807 341
sklep(a)doorgate.pl
tel. Poniedziałek - Piątek g. 8-16

REGULAMIN
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOORGATE.PL


1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową;
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego DoorGate.pl;
1.5. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy DoorGate.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.doorgate.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7. Umowa sprzedaży – umowa, o której mowa w art. 535 i nast. Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu co do produktów tam prezentowanych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego DoorGate.pl, sklep.doortrade.pl oraz sklep.doortrade.eu.
2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym DoorGate.pl lub sklep.doortrade.pl lub sklep.doortrade.eu, prowadzony jest przez:
Doortrade sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38, NIP: PL 522-292-66-28, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000333245
prowadzący sklep internetowy DoorGate.pl  lub sklep.doortrade.pl lub sklep.doortrade.eu dostępny pod adresem http://www.doorgate.pl lub http://sklep.doortrade.pl lub http://sklep.doortrade.eu. zwanym dalej także sprzedającym, sprzedawcą lub DoorGate.pl.
2.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zainstalowany program Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać aktywne konto e-mail oraz we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.5. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi są dostępne pod adresem www.doorgate.pl w stopce strony pod linkiem polityka cookies.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu DoorGate.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Regulamin obowiązuje również Klientów dokonujących zamówień lub rezerwacji za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji, o której mowa w ust. 3.1 Regulaminu.
2.8 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku towarów będących w wyprzedaży, jeżeli towar posiada uszkodzenia, to jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru.
2.10. Sprzedający komunikuje się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@doorgate.pl oraz pod nr telefonu: 608807341 (w godz. 8-16)
3. Konto Klienta
3.1. W celu usprawnienia korzystania ze Sklepu internetowego Klient dokonuje rejestracji poprzez założenie konta Klienta.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że:
- zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia
- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3.4 Klient według swojego uznania może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania od Sprzedającego informacji handlowych. Nie stanowi to warunku rejestracji bądź zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklepu DoorGate.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, przed złożeniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia, obejmujące:
a) określenie przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
W niektórych przypadkach, gdy zamawiane produkty istotnie różnią się od siebie gabarytami i wagą lub przesyłka wymaga specjalnej palety transportowej, ostateczny koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie z Klientem przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
4.5. Złożenie Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Klienci nie korzystający z konta Klienta przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam” są obowiązani do podania wszelkich niezbędnych danych osobowych zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na stronie sklepu oraz złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.3.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia,
a) Klient otrzymuje wygenerowaną automatycznie wiadomość e-mail zawierającą zestawienie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b) po zweryfikowaniu zamówienia przez obsługę sklepu Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą fakturę proforma (w przypadku płatności przelewem) lub zestawienie zamówienia (w przypadku płatności gotówką i odbioru własnego z magazynu w Warszawie),
zawierającym wszystkie istotne elementy Zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami ustalonymi z Klientem co stanowi przyjecie zamówienia do realizacji.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.7, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na zasadach określonych w regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania zamówienia z możliwości udostępnionych przez Sprzedającego tj.:
- przesyłką kurierską lub za pośrednictwem firmy przewozowej współpracującej ze Sprzedającym lub Pocztą Polską.
5.3. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia, w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.4 zostaną uzgodnione z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji oraz zostaną potwierdzone w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.7 b) niniejszego regulaminu.
5.4. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zapłaty przez Klienta ceny, zaś w przypadku płatności za pobraniem – od dnia wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.7 b) niniejszego regulaminu i wynosi wynosi od 3 dni roboczych do 7 tygodni w przypadku towarów wymagających sprowadzenia od producenta. Dostępność oraz termin dostawy wyszczególniony jest w sklepie DoorGate.pl przy każdym z Towarów oraz w mailu potwierdzającym zamówienie. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienia od umowy.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub Faktury pro-forma.
5.6. Na zakupiony towar wystawiany jest, według wyboru Klienta, paragon bądź faktura VAT.
5.7. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru). W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na wystawienie i przesłanie faktury w sposób opisany powyżej, otrzyma fakturę bądź paragon fiskalny w formie papierowej.
6. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto  (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na podstawie faktury proforma na numer konta bankowego podanego w potwierdzeniu zamówienia w terminie 2 dni od złożenia zamówienia
b) w przypadku zamówień z odbiorem własnym z naszego magazynu gotówką, dotyczy to wyłącznie drzwi dostępnych w magazynie; nie dotyczy to drzwi, które muszą przyjechać z fabryki "pod zamówienie" - niedostępnych w magazynie oraz w wymiarze na indywidualne zamówienie
c) w szczególnych przypadkach Klient i sprzedający mogą uzgodnić inne warunki płatności, uzgodnienie takie następuje za pośrednictwem korespondencji e-mail.
7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni i wysyłanie go na adres podany w punkcie 2.2.
7.2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, w ciągu 14 dni, od momentu dostarczenia mu towaru lub usługi , jednakże w przypadku towaru gabarytowo wymuszającego użycie środka transportu innego niż poczta, dostawa towaru traktowana jest jako rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W takim wypadku usługa dostawy towaru obciąża Konsumenta. (podstawa prawna: art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).
7.3. Koszty zwrotu towaru - koszt zwrotu towaru obciąża Konsumenta, w sytuacji, gdy oddawana rzecz, ze względu na swój charakter (np. wielkość), nie może zostać odesłana pocztą (podstawa prawna: art. 12 ust. pkt 10 ustawy o prawach konsumenta).
7.4. Termin 14-dniowy, o którym mowa w pkt. 7.1. liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w pkt. 7.1.
7.5. Formularz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu jest dostępny pod adresem https://www.doorgate.pl/fotky4105/formularze/odstapienie_od_umowy.pdf
7.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do towarów stanowiących rzeczy nieprefabrykowane, które zostały wyprodukowana na zamówienie według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.8. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, chyba że Kupujący zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podany w pkt. 2.2
7.9.  Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty.
7.10. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, chroniący przesyłkę przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
7.11. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.12. Zwrot uiszczonej przez Klienta będącego Konsumentem ceny Towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem punktu 7.3.
8. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady Towaru zakupionego przez tego konsumenta polegające na niezgodności tego Towaru z umową w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
8.2. Sprzedawca odpowiada za wady towaru zakupionego przez Klienta niebędącego Konsumentem na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odnoszących się do rękojmi.
8.3. Reklamacje dotyczące wad towaru bądź niezgodności towaru z umową należy kierować na adres sklep@doorgate.pl
8.4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamacji Klienta będącego Konsumentem dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Klientowi konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. naprawa towaru, sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
8.5. Sprzedający nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.6. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie po jego wydaniu Klientowi z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
9. Ochrona danych osobowych
9.1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
9.2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest sklep internetowy określony w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu.
9.3 Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

NTNhNDA5ZT